Gia Đ́nh Ông Đồng Phúc Hộ

 

 

2015-03-28_162502.jpg

 

backimage.gif

Ông Đồng Phúc Hộ

Đời thứ hai

Chi thứ nhất

Thân phụ

1900

Bắc Việt Nam

Chết

Doanh Thị Thuyên

Đời ....

Thân mẫu

1900

Bắc Việt Nam

Chết

Đồng Uy

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Trưởng Nữ

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Đồng Dũng

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Thứ Nữ

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Ông Đồng Chí Hoành

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Phái thứ nhất

Trưởng Nam

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Đồng Thị Mỹ-Huê

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Thứ Nữ

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Ông Đồng Vinh Hiển

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Phái thứ hai

Thứ Nam

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Đồng Thị Mộng-Hoa

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Thứ Nữ

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Đồng Thị Quỳnh-Hoa

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Thứ Nữ

1940

Sài G̣n

San Jose, California

Đồng Thị Mỹ-Hương

Đời thứ ba

Chi thứ hai

Thứ Nữ

1940

Sài G̣n

San Jose, California

 

 

 

                                  Đồng Uy - tiểu sử lịch tên gọi trong gia đ́nh (trước sau lập gia đ́nh), ..

                                  Đồng Dũng - tiểu sử lịch tên gọi trong gia đ́nh (trước sau lập gia đ́nh), ..

                                  Ông Đồng Chí Hoành -  tiểu sử lịch (nếu ), tên gọi trong gia đ́nh, ... ..

                                  Đồng Huê - tiểu sử lịch tên gọi trong gia đ́nh (trước sau lập gia đ́nh), ..

                                  Ông Đồng Vinh Hiển -  tiểu sử lịch (nếu ), tên gọi trong gia đ́nh, ...

                                  Đồng Thị Mộng-Hoa- tiểu sử lịch tên gọi trong gia đ́nh (trước sau lập gia đ́nh), ..

                                  Đồng Thị Quỳnh-Hoa- tiểu sử lịch tên gọi trong gia đ́nh (trước sau lập gia đ́nh), ..

                                  Đồng Thị Mỹ-Hương- tiểu sử lịch tên gọi trong gia đ́nh (trước sau lập gia đ́nh), .. .

                                  cách gọi tên trong gia đ́nh (đúng / sai - người viết bài)

                                  thơ, h́nh ảnh (nếu )

 

   

backimage.gif trang trước

 

 

Copyright © by Đồng Family, 2015.